جمعه , 27 مرداد 1396

قابل توجه دانشجوياني که در پودمان جاري درس کارورزي و کارآموزي اخذ نموده اند:

لطفاً جهت دريافت موافقتنامه درس کارورزي و کارآموزي مراحل زير را انجام دهيد :

1- مشاوره با استاد راهنما جهت تعين مکان کارآموزي يا کارورزي

2- هماهنگي با مکان مورد نظر جهت گذراندن دوره کارآموزي / کارورزي

3- مراجعه به سايت دانشگاه و تهيه پرينت فرم هاي کارورزي / کارآموزي

4- مراجعه به آموزش دانشگاه جهت دريافت موافقتنامه

5- مراجعه به محل گذارندن دوره کارآموزي و تهيه گزارش تحت نظر استاد راهنما

 

  (ضمناً جهت انجام مراحل مذکور در دست داشتن ريز نمرات دانشجو الزامی می باشد)

                            دريافت فرم کارآموزي

تاریخ درج اطلاعیه : 1390-08-13